google-calcدر پشت این ظاهر ساده گوگل ترفندهای زیادی مخفی هستند که ما از وجود آنها بی خبریم. در چند وقت پیش هم ما در اینجا و اینجا ترفندهایی از گوگل معرفی کردیم که در نوع خود جالب بودند. و حالا قصد داریم این بار ترفندهای جالب ماشین حساب گوگل را به شما نشان دهیم که مطمئناً در هیچ جا حرفی از آنها نشنیده اید و دیدن آنها خالی از لطف نیست!

ماشین حساب گوگل بر خلاف انتظارات در برخی عبارات، خود را دخالت می دهد و وقتی عباراتی را در گوگل جستجو می کنیم که ارتباطی نزدیکی با خود ماشین حساب دارد خود را در جواب دادن آن دخالت می دهد و جوابی هایی که مربوط به عبارت جستجوی شده ما می شود را نمایش می دهد.

– جستجو برای « تعداد شاخ های یک تکشاخ » جواب: یک

– جستجو برای « تنهاترین عدد » جواب: یک

– جستجو برای « پاسخ نهایی زندگی، جهان و همه چیز » جواب: ۴۲

چرا ۴۲ ؟! قانون هیتچیکر (Hitchiker) در نشریه گالاکسی می گوید که پاسخ نهایی به زندگی،جهان و هر چیز دیگر عدد ۴۲ است. داگلاس آدامز نویسنده این مطلب ادعا می کند که این عدد را به سادگی کشف کرده است. با این حال باید روش علمی ای را جست که بتواند رابطه بین زندگی ،جهان و عدد ۴۲ را مشخص سازد. از میان نیروهای موجود در جهان خلقت، دو نیرو بیشترین اثر را بر زندگی ما می گذارند. نیروی نخست، الکترومغناطیس است که در بیوشیمی موثر است و نیروی دوم ، جاذبه زمین است که نوع این سیاره و حیات روی آن را تعیین می کند. قدرت این دو نیرو با یکدیگر متفاوت و رابطه آنها چنین است که جاذبه زمین ۱۰ به توان ۴۲ بار از الکترومغناطیس کوچک تر است. (+)

– جستجو برای « یکبار در ماه آبی » جواب:

– جستجو برای « دوجین نانوایی ها » جواب: ۱۳

چرا ۱۳ ؟! مگر دوجین واحد شمارش بسته های دوازده تایی نیست؟ اینجا گوگل اشتباه نکرده است؛ داستان عدد ۱۳ به دوران سلطنت هنری سوم در قرن ۱۳ برمی گردد که اساسنامه ای بنام « نرخ قانونی نان و آبجو » ایجاد شد و در آن ذکر شده بود که دوجین نانوایی ها باید به عدد ۱۳ تغییر یابد و این تغییر به این خاطر بود که برخی نانواها قرص های نان را در اندازه های کوچکتر و گاهاً تقلبی به مردم می دادند و باعث شد که عدد ۱۳ بجای عدد ۱۲ بکار رود تا تردید مردم کم شود.

و این است ماشین حساب گوگل…